หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 21 เมษายน 2561
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง   หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา
 
 หลักเกณฑ์การจดทะเบียนงานก่อสร้างชั้นพิเศษ
    

สรุปรายละเอียดโดยสังเขป หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
เพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ ของกรมทางหลวง (ธันวาคม 2551)

1.)  สิทธิการซื้อแบบประกวดราคาของผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ

ชั้นผู้รับเหมา
งานก่อสร้าง
สิทธิการซื้อแบบประกวดราคา
โครงการก่อสร้าง
มาตรฐานชั้นทาง
ประเภทสะพาน
วงเงินต่อ
โครงการไม่เกิน
จำนวนโครงการ
ลักษณะโครงการ
ชั้นพิเศษ
ทุกชั้นทาง
ทุกประเภท
ไม่จำกัดวงเงิน
6
4
ปกติ
พิเศษ (1 โครงการ)

2.)  คุณสมบัติขั้นต่ำ  ของผู้รับเหมาจดทะเบียนงานก่อสร้างชั้นพิเศษ

รายการ
หน่วย
ผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ
2.1 ฐานะการเงิน
     1. ทุนจดทะเบียน ที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว
     2. วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ล้านบาท
ล้านบาท
400
400
2.2 บุคลากรประจำ
     1. วุฒิวิศวกร
     2. สามัญวิศวกร
     3. ภาคีวิศวกร
     4. ช่าง
     5. พนักงานธุรการ
คน
คน
คน
คน
คน
2
4
4
10
6
2.3 เครื่องมือ เครื่องจักร และยาน-พาหนะขนาดหน่วยจำนวน
     1. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  ชนิดดันดิน  หรือรถขุดตัก
     2. รถแทรกเตอร์  ชนิดตักดิน  หรือรถขุดตัก
     3. รถเกลี่ยดิน
     4. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
     5. รถบดล้อเหล็ก ชนิด 2 หรือ 3 ล้อ
     6. รถบดสั่นสะเทือนชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
     7. รถบรรทุกกระบะเทท้าย
     8. รถบรรทุกน้ำ
     9. รถพ่นยางแอสฟัลท์
     10. เครื่องกวาดยนต์
     11. เครื่องเป่าลม
     12. โรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
     13. เครื่องปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต
     14. โรงผสมคอนกรีต
     15. เครื่องปูผิวทางคอนกรีต
     16. รถยก
     17. รถผสมและขนส่งคอนกรีต
     18. ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม
     19. เครื่องผสมคอนกรีต
     20. เครื่องสั่นสะเทือนคอนกรีต
     21. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
     22. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
     23. เครื่องสูบน้ำ
     24. เครื่องอัดลมพร้อมอุปกรณ์ และหัวเจาะ
     25. กล้องระดับ
     26. กล้องวัดมุมธีโอโดไลท์
     27. กล้องวัดมุมและวัดระยะ (Total Station)
     28. เครื่องตัดคอนกรีต
     29. เครื่องตัดเหล็ก
     30. เครื่องดัดเหล็ก
     31. รถบรรทุกปิคอัพ

120 แรงม้า
95 แรงม้า
115 แรงม้า
8 ตัน
8 ตัน(ล้อเหล็ก)หรือ 10 ตัน(สั่นสะเทือน)
100 แรงม้า
6 หรือ 10 ล้อ
5,000 ลิตร
5,000 ลิตร
ความกว้างของแปรงกวาด 2 เมตร
ขนาด 15 CFM.
60 ตัน/ชม.
ความกว้างแคร่ปูยาง 2.5 เมตร
15 ลบ.ม./ชม.
ความกว้างแคร่ปู 2.5 เมตร
35 ตัน
3.5 ลบ.ม.
ลูกตุ้ม 4 ตัน
0.5 ลบ.ม.
ชนิดใช้เครื่องยนต์ หรือใช้ไฟฟ้า
ขนาด 200 แอมป์
ขนาด 50 kva
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 2.5 นิ้ว
แรงดันลม 80 CFM
-
-
-
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 16 นิ้ว
ชนิดใช้ไฟฟ้า หรือไฮดรอลิค
ชนิดไฟฟ้าหรือไฮดรอลิค
-

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
โรงงาน
เครื่อง
โรงงาน
เครื่อง
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
อัน
อัน
อัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน
4
6
5
8
5
8
12
10
1
2
2
1
1
1
1
1
4
2
2
4
2
1
4
2
2
2
1
2
1
1
4
หมายเหตุ : กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์  ในการตรวจสภาพเครื่องมือ  เครื่องจักร  และยาน-พาหนะ  ตามบัญชีที่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนฯ  เสนอมา

3.) การคิดคะแนนคุณสมบัติเฉพาะ

3.1 การคิดคะแนนคุณสมบัติเฉพาะ  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ  ได้แก่

  1. ฐานะการเงิน (35 คะแนน)
  2. ผลงาน และประสบการณ์ งานก่อสร้างทางหรือสะพาน (45 คะแนน)
  3. เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ (10 คะแนน)
  4. บุคลากร (10 คะแนน)

3.2 ผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ  ต้องมีคะแนนคุณสมบัติเฉพาะรวม  ตั้งแต่ 85 คะแนน ขึ้นไป

4.) การเลื่อนชั้น หรือการลดชั้นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ

4.1 ผู้ที่ประสงค์จะขอเลื่อนชั้นหรือขอต่อทะเบียน  จะต้องซื้อแบบคำขอ  พร้อมเอกสาร "หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ  ของกรมทางหลวง"
และยื่นคำขอจดทะเบียน  พร้อมรายละเอียดเอกสาร หลักฐานตามที่กำหนดไว้

4.2 ผู้รับเหมาที่มีสถานภาพเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 1 และผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานชั้น 1 ของกรมทางหลวง
สามารถขอเลื่อนชั้น  เพื่อเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษได้ตลอดเวลา

4.3 การเลื่อนชั้นให้สูงขึ้น เป็นชั้นพิเศษ  จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของผู้รับเหมางานก่อสร้าง
ชั้นพิเศษ  ทั้งในด้านฐานะการเงิน  เครื่องมือเครื่องจักร  บุคลากร  และผลงาน รวมถึงหลักเกณฑ์องค์ประกอบดังต่อไปนี้

ผู้รับเหมางานก่อสร้างทางและสะพาน
ผลงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลา 10 ปี
ขอเลื่อน
เป็นชั้น
ชั้นปัจจุบัน
มูลค่าตามสัญญา 1 โครงการของกรมทางหลวงหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวนโครงการขั้นต่ำ
ที่ทำสัญญาว่าจ้าง
กับกรมทางหลวง
มูลค่าตามสัญญารวม
ของโครงการที่ดำเนินการ กับ
กรมทางหลวงหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานอื่นแล้วเสร็จ
พิเศษ
1
450 ล้านบาท
5 โครงการ
1,200 ล้านบาท

4.4 ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  จะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ และมีอายุ 3 ปี
นับแต่วันที่กรมทางหลวงประกาศให้เป็นผู้รับเหมา ซึ่งมีสิทธิประกวดราคางานก่อสร้างชั้นพิเศษ  ของกรมทางหลวง

4.5 กรณีผู้ขอเลื่อนชั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อน  แต่คุณสมบัติของผู้รับเหมาอยู่ในเกณฑ์ชั้นเดิม หรือชั้นที่ต่ำลง
กรมทางหลวงจะประกาศให้เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง หรือผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน  ตามชั้นที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

4.6 กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาลดชั้นผู้รับเหมา กรณีตรวจพบว่าผู้รับเหมารายนั้นมีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้

5.) การขอต่อทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ

5.1 ผู้รับเหมาที่ประสงค์จะขอต่อทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ  ให้ซื้อแบบคำขอฯ และยื่นคำขอต่อทะเบียน
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้  ก่อนครบกำหนดสิ้นสุดอายุ

5.2 กรมทางหลวงจะประกาศให้ทราบผลการพิจารณาตามชั้นที่ได้รับการพิจารณา เพื่อให้เป็นผู้รับเหมา ที่มีสิทธิประกวด
ราคางานก่อสร้างภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ในระหว่างที่รอกรมทางหลวงพิจารณา
หากอายุการจดทะเบียนของผู้รับเหมารายนั้นสิ้นสุดลง  จะไม่มีสิทธิ์ซื้อแบบประกวดราคางานก่อสร้าง จนกว่า
กรมทางหลวงจะประกาศผลการพิจารณา

6.) เรื่องอื่น ๆ

6.1 กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ ในการถอดถอนชื่อผู้รับเหมาออกจากทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทาง ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมทางหลวงได้กำหนดไว้

6.2 รายละเอียดเพิ่มเติม ในแต่ละหัวข้อข้างต้น แสดงไว้ในเอกสาร "หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ ของกรมทางหลวง" ฉบับ ธันวาคม 2551