หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 21 เมษายน 2561
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง   ขั้นตอนและคำแนะนำของการจดทะเบียน
 
 ขั้นตอนของการจดทะเบียน
    
ขั้นตอนของการจดทะเบียน
 1. ซื้อหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขอจดทะเบียนเป็น
  ผู้รับเหมาของกรมทางหลวงที่สำนักงานมาตรฐานงานทาง โดยกรมทางหลวงกำหนด
  ประเภทงานไว้ดังนี้

  • งานก่อสร้างชั้นพิเศษ

  • งานก่อสร้างทาง ชั้น 1 - 4

  • งานก่อสร้างสะพาน ชั้น 1 - 4 

  • งานบำรุงทาง ประเภท 1-8 และ 12-16 (ประเภท 9-11 ซื้อหลักเกณฑ์ฯ
   และยื่นจดทะเบียนฯ ที่สำนักทางหลวง)

 2. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตามประเภทงานที่มีความประสงค์จะยื่นจดทะเบียนฯ ซึ่งการ
  จัดเตรียมเอกสารกรุณาดูคำแนะนำจากเอกสารที่ได้ซื้อไป

 3. เมื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเรียบร้อยแล้ว นำมายื่นที่สำนักงานมาตรฐานงานทาง

 4. สำนักงานฯ จะตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเบื้องต้น หากผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนฯ ยื่นเอกสาร
  หลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะประสานงาน และแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะนำเอกสารมายื่นเพิ่มเติม

 5. สำนักงานฯ จะดำเนินการนำเอกสาร หลักฐานเข้าสู่ฐานข้อมูลในการจัดทำทะเบียนมาตรฐาน
  ผู้รับเหมา

 6. สำนักงานฯ จะออกรายงานพร้อมทั้งส่งเอกสาร หลักฐานของเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อให้คณะ
  อนุกรรมการตรวจสภาพเครื่องจักรฯ ได้ประสานงานไปยังผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนฯ ในการที่จะ
  ตรวจสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรจริงต่อไป

 7. คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจดทะเบียนฯ จะตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของ
  เอกสาร หลักฐาน หากยังมีเอกสาร หลักฐานที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ ก็จะประสานงานกับผู้ที่
  ยื่นขอจดทะเบียนฯ เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง

 8. เมื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานครบถ้วน และถูกต้องแล้ว ก็จะนำเสนอให้คณะกรรมการจดทะเบียน
  านก่อสร้างและบำรุงทางของกรมทางหลวง พิจารณาต่อไป

 9. เมื่อผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจดทะเบียนงานก่อสร้างและ
  บำรุงทางของกรมทางหลวงแล้ว ก็จะเสนอรายชื่อให้อธิบดีกรมทางหลวงออกประกาศ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
 สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
 โทร. 0-2354-1069 โทรสาร 0-2354-1056 
 ในวันและเวลาราชการ