หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง   ขั้นตอนและคำแนะนำของการจดทะเบียน
 
 การจัดเตรียมเอกสาร (จดใหม่)
    

คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเพื่อยื่นขอจดทะเบียน
เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง ของกรมทางหลวง

1) เอกสาร และหลักฐานที่จะได้รับเมื่อขอซื้อแบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ฯ
     1. เอกสาร “
แบบฟอร์มเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง
ของกรมทางหลวง” จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
                1.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1: คำขอจดทะเบียน/เลื่อนชั้น/ต่อทะเบียน เป็นผู้รับเหมา
งานก่อสร้างและ/หรืองานบำรุงทาง

                1.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2-1 : รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน
                1.3 แบบฟอร์มหมายเลข 2-2 : หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
                1.4 แบบฟอร์มหมายเลข 3 : รายละเอียดสรุปบุคลากรประจำ
                1.5 แบบฟอร์มหมายเลข 4 : รายละเอียดสรุปเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ
     2.
เอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขอจดทะเบียน
เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง ของกรมทางหลวงแยกตามประเภทงานที่มีความ
ประสงค์ขอซื้ออย่างละ 1 เล่ม
     3. แบบฟอร์มเพิ่มเติม จำนวน 7 แผ่น ประกอบด้วย
                3.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1  คำขอจดทะเบียนฯ เป็นผู้รับเหมาฯ (3 แผ่น)
                3.2 แบบฟอร์มหมายเลข 3 (เพิ่มเติม)  รายละเอียดบุคลากรประจำของแต่ละคน (1 แผ่น)
                3.3 แบบฟอร์มหมายเลข 4 (เพิ่มเติม)  รายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรฯ

                      ของแต่ละ (1 แผ่น)
                3.4 แบบฟอร์มหมายเลข 4.1 (เพิ่มเติม)  ภาพถ่ายเครื่องมือเครื่องจักรฯ ของแต่ละเครื่อง
                      (1 แผ่น)
                3.5 แบบฟอร์มหมายเลข 5 (เพิ่มเติม)  รายละเอียดสรุปผลงานฯ ของแต่ละผลงาน (1 แผ่น)
      4. ใบเสร็จรับเงินค่าเอกสารแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ฯ (ซึ่งชื่อบริษัท/หจก. ที่ปรากฏในใบเสร็จ

รับเงินนี้จะต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นขอจดทะเบียน
หมายเหตุ
  คำขอจดทะเบียนฯ ตามแบบฟอร์มหมายเลข 1 ซึ่งปรากฏอยู่ในเล่มเอกสารแบบฟอร์มฯ นั้น
กรมทางหลวงได้จัดพิมพ์แบบฟอร์มฯ ดังกล่าว แยกออกมาให้ต่างหาก ตามข้อ 3.1  เพื่อให้ใช้สำหรับ
กรอกรายละเอียดคำขอยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง


2) รายละเอียดในการจัดทำเอกสาร หลักฐาน

      1. ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น
      2. เอกสารที่เป็นสำเนา ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ทุกแผ่น และใช้

เอกสารหน้าเดียวเท่านั้น (หน้าละแผ่น) ให้มีความชัดเจน
      3. เอกสารหลักฐานให้จัดใส่แฟ้มแบบเจาะ 2 รู (ไม่ต้องเข้าเล่มใส่ห่วง หรือเย็บเล่มเป็นอย่างอื่น)
      4. ภาพถ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ให้เป็นภาพถ่ายสีหรือภาพที่ print จากคอมพิวเตอร์
(ต้องเป็นสีที่เป็นจริง) ขนาด 4 นิ้ว X  6 นิ้ว (ขนาดจัมโบ้) โดยให้เห็นตัวเครื่องมือ เครื่องจักรและ
ป้ายทะเบียนอย่างชัดเจน ทากาวติดภาพให้แน่นหนา (ไม่ใช้ลวดเย็บกระดาษ) พร้อมติด และทำตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 4.1 (เพิ่มเติม)
      5. การกรอกรายละเอียด และทำเครื่องหมายลงในแบบฟอร์ม ต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้
                5.1 ควรพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน

                5.2 การทำเครื่องหมาย ให้ทำเครื่องหมาย
X อย่างชัดเจน
                5.3 แบบฟอร์มและแบบฟอร์มเพิ่มเติม สามารถ
Download ได้จาก www.hwstd.com
       6. เอกสาร หลักฐานสำคัญที่เป็นฉบับจริง ได้แก่
                6.1 หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เจาะใส่แฟ้มฯให้เรียบร้อย
                6.2 ใบคู่มือจดทะเบียนเครื่องจักรฯ ฉบับจริง รวบรวมใส่ซองเอกสารแนบมาพร้อมแฟ้ม
                       เอกสารหลักฐาน
หมายเหตุ
 ในการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง ของกรมทางหลวงครั้งนี้ 
กรมทางหลวงได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเข้าและประมวลผลข้อมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ยื่นจดทะเบียนทุกราย ในการจัดทำรายละเอียดเอกสาร
หลักฐานและกรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ ทั้งแบบ
ฟอร์มที่ปรากฏอยู่ในเล่มเอกสารฯ และแบบฟอร์มเพิ่มเติม (กรุณาอย่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม)

อนึ่งในกรณีที่รายละเอียดเอกสาร หลักฐาน ของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯรายใด ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบ/แบบฟอร์มฯ ที่กำหนดไว้ อาจส่งผลให้การนำเข้าข้อมูลของผู้ยื่นฯ
รายนั้นเข้าสู่ระบบการพิจารณาขึ้นบัญชีจดทะเบียนฯ ล่าช้าออกไป


3) การจัดเตรียมแฟ้มเอกสาร หลักฐาน เพื่อยื่นขอจดทะเบียนฯ
                กรุณาเรียงลำดับเอกสาร หลักฐาน และจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อย ดังนี้
        ส่วนที่ 1 คำขอจดทะเบียน  เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
                1.1 คำยื่นขอจดทะเบียนฯ ตามแบบฟอร์มหมายเลข 1

        ส่วนที่ 2 หลักฐานแสดงนิติบุคคล  เอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วย
                2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฯ ของกระทรวงพาณิชย์ (ในท้องที่ที่สำนัก
                       งานใหญ่ของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นขอจดทะเบียนฯ)
                2.2 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
                2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
                2.4 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท/ห้างฯ กรมทะเบียนการค้า
                2.5 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 กรมสรรพากร

       ส่วนที่ 3 หลักฐานแสดงฐานะการเงิน  เอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วย
                3.1
รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน ตามแบบฟอร์มหมายเลข 2-1
                3.2 หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตามแบบฟอร์มหมายเลข 2-2 (ฉบับจริง)
                3.3 งบดุลประจำปี (ย้อนหลัง 3 ปี จากปีปัจจุบัน) โดยเรียงจากปีปัจจุบันย้อนไปหาปีก่อนหน้านี้
                3.4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (ย้อนหลัง 3 ปี จากปีปัจจุบัน) โดยเรียงจากปีปัจจุบัน
                       ย้อนไปหาปีก่อนหน้านี้
                3.5 ภ.ง.ด.5 หรือ ภ.ง.ด.50 พร้อมใบแนบฯ ครบชุด และใบเสร็จรับเงินที่สรรพากรฯ ออกให้ 
                      (โดยเรียงจากปีปัจจุบันย้อนไปหาปีก่อนหน้านี้)
 
        ส่วนที่ 4  หลักฐานการมีบุคลากรประจำ  เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
                4.1
รายละเอียดสรุปบุคลากรประจำ ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3
                4.2 รายละเอียดของบุคลากรประจำ แต่ละคน และจัดเรียงเป็นชุดๆ โดยมีเอกสาร หลักฐาน ดังนี้
                       1. รายละเอียดบุคลากรแต่ละคน ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3 (เพิ่มเติม) อยู่แผ่นแรก
                           ของแต่ละชุด
                       2. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาหรือไฟฟ้า
                       3.ใบรับรองคุณวุฒิ
                       4. สัญญาจ้าง
                       5. หลักฐานการรับ-จ่ายเงินเดือน (ย้อนหลัง 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นขอจดทะเบียนฯ)
                       6.หลักฐานการชำระภาษีเงินได้  (ย้อนหลัง 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นขอจดทะเบียนฯ)
 
         ส่วนที่ 5  หลักฐานแสดงการมีกรรรมสิทธิ์เครื่องมือ เครื่องจักร  เอกสาร หลักฐานประกอบด้วย
                5.1
รายละเอียดสรุปเครื่องมือเครื่องจักรฯ ตามแบบฟอร์มหมายเลข 4
                5.2 รายละเอียดของเครื่องมือ เครื่องจักรฯ แต่ละเครื่อง และจัดเรียงเป็นชุดๆ โดยมีเอกสาร
                       หลักฐานดังนี้
                        1. รายละเอียดเครื่องมือ เครื่องจักรฯ แต่ละเครื่อง ตามแบบฟอร์มหมายเลข 4 (เพิ่มเติม)
                             อยู่แผ่นแรกของแต่ละชุด
                        2. สำนาสมุดทะเบียนเครื่องจักรยานพาหนะ ที่ชำระภาษีประจำปีเรียบร้อยแล้ว โดยให้
                            ถ่ายเอกสารรายละเอียดในหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
                            2.1 หน้ารายการจดทะเบียนปัจจุบัน ย้อนไปหาหน้าก่อนหน้านี้
                            2.2  หน้ารายการเสียภาษีประจำปี

                            2.3
หน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
                        3. สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่าซื้อ
                        4. สำเนาใบเสร็จรับเงินของสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่าซื้อ
                        5. ภาพถ่ายเครื่องมือ เครื่องจักรฯ แต่ละเครื่อง โดยให้เห็นเครื่องมือ เครื่องจักรฯ และ
                            ป้ายทะเบียนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดรูปแบบให้เป็นไปตามแบบฟอร์มหมายเลข 4.1
                            (เพิ่มเติม)

                            หมายเหตุ  การจัดเตรียมเอกสารเครื่องมือ เครื่องจักรและ/หรือยานพาหนะ ควรเรียง
                             ตามประเภทในหลักเกณฑ์ฯ พร้อมทั้งจัดพิมพ์ประเภทของเครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็น
                             ไปตามหลักเกณฑ์ฯ หากเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นประเภทเดียวกันซึ่งมีจำนวนมากกว่า
                             1 เครื่อง ก็ให้จัดพิมพ์เรียงตามลำดับด้วย

         ส่วนที่ 6  หลักฐานแสดงผลงานก่อสร้าง และ/หรืองานบำรุงทาง  เอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วย
                6.1
รายละเอียดสรุปผลงานฯ ตามแบบฟอร์มหมายเลข 5
                6.2 รายละเอียดของผลงาน แต่ละโครงการ และจัดเรียงเป็นชุดๆ โดยมีเอกสาร หลักฐาน ดังนี้
                       1. รายละเอียดของผลงานฯ แต่ละโครงการ ตามแบบฟอร์มหมายเลข 5 (เพิ่มเติม)
                           อยู่แผ่นแรกของแต่ละชุด
                       2. หนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง

         ส่วนที่ 7  หลักฐานอื่นๆที่ประสงค์จะแสดงเพิ่มเติม 
         ส่วนที่ 8  ใบคู่มือจดทะเบียนเครื่องจักรยานพาหนะฉบับจริง  ให้รวบรวมใส่ซองเอกสาร และแนบ
                        มาพร้อมกับแฟ้มเอกสารที่ยื่นขอจดทะเบียนฯ (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบใบคู่มือ
                        จดทะเบียนเครื่องจักรยานพาหนะฉบับจริง  ฉะนั้นในการที่จะมารับคืน ให้โทรมาสอบ
                        ถามที่สำนักงานฯ ก่อน หากผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสารคือ
                        1) หนังสือมอบอำนาจให้มารับใบคู่มือจดทะเบียนเครื่องจักรยานพาหนะฉบับจริง 
                        2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ 
                        3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

                       หมายเหตุ
  กรณีที่เอกสารเป็นสำเนา ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราทุกฉบับ
                        พร้อมทั้งจัดเรียงเอกสาร หลักฐาน และจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อย


4) การยื่นคำขอจดทะเบียน
  ในวันที่มายื่นคำขอจดทะเบียนฯ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
         1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
         2. กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสารเอกสาร ดังต่อไปนี้
                2.1 หนังสือมอบอำนาจ ที่ถูกต้องตามระเบียบ และติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย (ฉบับจริง)
                2.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ แสดงพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
                2.3  สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
         3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน การซื้อเอกสารแบบฟอร์มฯ และหลักเกณฑ์

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
โทร. 0-2354-0414, 0-2354-1069, 0-2354-1057 โทรสาร 0-2354-0413
ในวันและเวลาราชการ