หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 24 มิถุนายน 2561
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง   ประเภทของงานก่อสร้างและบำรุงทาง
 
 ประเภทงานก่อสร้างสะพาน
    

ผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน
 
ในการจดทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อทางราชการและผู้ยื่นจดทะเบียนกับกรมทางหลวง ทั้งในการที่จะคัดเลือกผู้รับเหมาของกรมทางหลวงเพื่อให้ได้ผู้มีศักยภาพสูงมาทำการก่อสร้าง ทั้งนี้เนื่องจากผู้รับเหมางานก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้งานก่อสร้างของกรมทางหลวงมีผลงานที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรงเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางทั้งในระหว่างการก่อสร้างและเมื่องานแล้วเสร็จ ตลอดจนผลงานมีความคงทน อายุการใช้งานยืนยาว และมีราคาที่ประหยัด เป็นธรรม และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน

 1. เนื่องจากสะพานชนิดต่าง ๆ ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ทางลอดสำหรับยานพาหนะ ท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ล้วนเป็นโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างทาง ผู้รับเหมาที่จะก่อสร้างโครงการเหล่านี้จะต้องมีศักยภาพและความพร้อมอย่างแท้จริง กรมทางหลวงจึงต้องคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่เหมาะสม ขึ้นทะเบียนไว้เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวง โดยพิจารณาตามศักยภาพ และความพร้อมในคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน บุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร ประสบการณ์ และผลงาน
 2. เพื่อแบ่งชั้นผู้รับเหมาให้สอดคล้องกับประเภทสะพานในงานจ้างเหมาต่างๆ รวมทั้งให้เหมาะสมกับขนาด และจำนวนของโครงการก่อสร้างสะพาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 3. ให้มีมาตรการในการเลื่อนชั้น ลดชั้น หรือการถอดถอนชื่อจากทะเบียนผู้รับเหมา ในเมื่อคุณสมบัติ และศักยภาพแปรเปลี่ยนไป รวมถึงการถอดถอนชื่อผู้รับเหมาออกจากบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด
 4. ให้มีการกำหนดอายุ เพื่อให้ผู้รับเหมาที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่า ผู้รับเหมายังคงมีสภาพเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงหรือไม่ และจะสิ้นสุดสถานภาพเมื่อใด
 5. เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานอื่นถือเป็นแบบอย่างในการที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาล่วงหน้าในกิจกรรมของตน อีกทั้งบัญชีผู้รับเหมาที่จดทะเบียนกับกรมทางหลวงไว้ยังจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอื่น ที่จะนำไปประกอบการใช้เป็นเงื่อนไขในกระบวนการหาตัวผู้รับจ้าง กรณีที่หน่วยงานนั้นไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาล่วงหน้าของตนเอง
 6. เพื่อให้เป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขอื่นๆ รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐ เน้นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อบริการประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์การจดทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานให้ได้ผู้รับเหมาที่มีศักยภาพสูงขึ้น

ประเภทของผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน

 • ผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานชั้น 1

 หมายถึง ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดงานก่อสร้างสะพาน ชั้น 1 ของหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวง ซึ่งมีสิทธิ์ในการซื้อแบบประกวดราคางานก่อสร้างสะพานได้ ดังนี้

 • สิทธิการซื้อแบบประกวดราคา
  ตามประเภทสะพานในงานจ้างเหมา
จำนวนโครงการก่อสร้างไม่เกิน
ประเภท 1 - 43
 • ผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานชั้น 2
หมายถึง ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดงานก่อสร้างสะพาน ชั้น 2 ของหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวง ซึ่งมีสิทธิ์ในการซื้อแบบประกวดราคางานก่อสร้างสะพานได้ ดังนี้

 • สิทธิการซื้อแบบประกวดราคา
  ตามประเภทสะพานในงานจ้างเหมา
จำนวนโครงการก่อสร้างไม่เกิน
ประเภท 2 - 42
 • ผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานชั้น 3

หมายถึง ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดงานก่อสร้างสะพาน ชั้น 3 ของหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวง ซึ่งมีสิทธิ์ในการซื้อแบบประกวดราคางานก่อสร้างสะพานได้ ดังนี้

 • สิทธิการซื้อแบบประกวดราคา
  ตามประเภทสะพานในงานจ้างเหมา
จำนวนโครงการก่อสร้างไม่เกิน
ประเภท 3 - 42
 • ผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานชั้น 4

หมายถึง ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดงานก่อสร้างสะพาน ชั้น 4 ของหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวง ซึ่งมีสิทธิ์ในการซื้อแบบประกวดราคางานก่อสร้างสะพานได้ ดังนี้

 • สิทธิการซื้อแบบประกวดราคา
  ตามประเภทสะพานในงานจ้างเหมา
จำนวนโครงการก่อสร้างไม่เกิน
ประเภท 42

“จำนวนโครงการก่อสร้างไม่เกิน” หมายถึง จำนวนโครงการก่อสร้างสะพานทั้งหมด (ทุกประเภทสะพาน) ที่ผู้รับเหมาดำเนินการอยู่ในขณะนั้น และมีผลงานน้อยกว่า 50% (ไม่นับรวมงานสัญญาจ้างงานย่อยของสำนักทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทาง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน) รวมทั้งโครงการที่ได้เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด หากไม่เกินจำนวนที่กำหนด ผู้รับเหมารายนั้นมีสิทธิ์ซื้อแบบประกวดราคาได้ นอกจากนี้การมีสิทธิ์ซื้อแบบยังจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่กรมทางหลวงกำหนด อาทิเช่น ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา เป็นต้น