หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 16 ธันวาคม 2561
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด   มาตรฐานและข้อกำหนดกรมทางหลวง
 
 มาตรฐานสำนักอำนวยความปลอดภัย
    
 

สำนักอำนวยความปลอดภัย
Bureau of Highways Safety  
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ. 2545 (กันยายน 2545)


1. บททั่วไป

   1.1 มาตรฐานเครื่องหมายควบคุมการจราจร
   1.2 การใช้งาน
   1.3 การบำรุงรักษา

2. ป้ายจราจร

   2.1 มาตรฐานป้ายจราจร
   2.2 มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข
   2.3 ตำแหน่งและการติดตั้ง
   2.4 ป้ายบังคับ
   2.5 ป้ายเตือน
   2.6 ป้ายแนะนำ

3. อุปกรณ์จราจร

   3.1 แผงกั้น (Barricades)
   3.2 กรวย (Cones)
   3.3 ถังลม (Drums)
   3.4 แผงตั้ง (Vertical Panel)
   3.5 หลักนำทาง (Guide Post)
   3.6

4. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง (Pavement Marking)

   4.1 เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ
   4.2 เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง
   4.3 ลูกศร
   4.4 เส้นขอบทาง
   4.5 เส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips)

5. การเบี่ยงเบนการจราจร (Lane Transition)

   5.1 การลดช่องจราจรของทางที่มีรถวิ่งไปในทิศทางเดียวกันหลายช่องจราจร
   5.2 การลดช่องจราจรของทางที่มีรถวิ่งสวนทาง

 

6. อุปกรณ์การส่องสว่าง (Lighting Device)

   6.1 ไฟกระพริบ (Flashers)
   6.2 ไฟส่องป้ายจราจร (Sign Light)
   6.3 แสงสว่างแรงสูง (Floodlight)
   6.4 แสงสว่างแรงต่ำ (Low Wattage Electric Lamps)
   6.5 โคมไฟและตะเกียง (Lanterns and Torches)

7. เครื่องให้สัญญาณ (Signalizing Device)

   7.1 สัญญาณธง (Flagging)
   7.2 สัญญาณทางสะดวก
   7.3 ไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal)

8. แบบป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง บนทางหลวงแผ่นดิน

   ชุดที่ 1 ชุดทางเบี่ยง หรือสะพานเบี่ยง 1 ช่องจราจร
   ชุดที่ 2 ชุดทางเบี่ยง หรือสะพานเบี่ยง 2 ช่องจราจร
   ชุดที่ 3 ชุดงานก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง
   ชุดที่ 4 ชุดงานก่อสร้าง 1 ช่องจราจร
   ชุดที่ 5 ชุดงานก่อสร้าง 1 ช่องจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
   ชุดที่ 6 ชุดทางหลวง 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ปิดช่องจราจรขวา
   ชุดที่ 7 ชุดทางหลวง 6 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ปิดช่องจราจรกลาง
   ชุดที่ 8 ชุดทางหลวง 6 ช่องจราจร ไม่มีไหล่ทาง
   ชุดที่ 9 ชุดทางหลวง 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ปิดช่องจราจรหนึ่งทิศทาง
   ชุดที่ 10 ชุดทางหลวง 4 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง ปิดช่องจราจรหนึ่งทิศทาง
   ชุดที่ 11 ชุดงานก่อสร้างทั่วไป   

9. แบบป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษ (MOTORWAY)

   ชุดที่ 1 ชุดทางเบี่ยง หรือสะพานเบี่ยง 2 ช่องจราจร
   ชุดที่ 2 ชุดทางก่อสร้าง 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ปิดช่องจราจรขวา
   ชุดที่ 3 ชุดทางหลวง 6 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ปิดช่องจราจรกลาง
   ชุดที่ 4 ชุดทางหลวง 6 ช่องจราจร ไม่มีไหล่ทาง

10. รายละเอียดและหลักเกณฑ์แนบสัญญางานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค 1 ป้ายจราจร (Traffic Signs) ฉบับปี พ.ศ. 2531 (พฤษภาคม 2547)


ภาคที่ 1 ป้ายจราจร

บทที่ 1 รายการทั่วไปของป้ายจราจรและการใช้งาน

ความมุ่งหมายของป้ายจราจร
หลักการปฏิบัติโดยทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย
วัสดุสำหรับป้ายจราจร
การเลือกใช้มาตรฐานป้ายจราจร
ประเภทของป้ายจราจร
มาตรฐานการออกแบบป้ายจราจร
ลักษณะของป้ายจราจร
การให้แสงสว่างและการใช้วัสดุสะท้อนแสงบนป้ายจราจร
การติดตั้ง
ป้ายจราจรแขวนสูง
การบำรุงรักษาป้ายจราจร
หน่วยและวิธีการในการวัด
รหัสป้ายจราจร

บทที่ 2 ป้ายบังคับ

ความมุ่งหมายของป้ายบังคับ
การใช้ป้ายบังคับ
ลักษณะของป้ายบังคับ
จำแนกป้ายบังคับ
ป้ายกำหนดสิทธิ
ป้ายหยุด
ป้ายให้ทาง
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
ป้ายห้าม

 • ป้ายห้ามแซง
 • ป้ายห้ามเข้า
 • ป้ายห้ามกลับรถ
 • ป้ายห้ามเลี้ยว
 • ป้ายห้ามยวดยาน
 • ป้ายห้ามใช้เสียง
 • ป้ายห้ามจอดรถ
 • ป้ายหยุดตรวจ
ป้ายจำกัด

 • ป้ายจำกัดความเร็ว
 • ป้ายจำกัดน้ำหนัก
 • ป้ายจำกัดความกว้าง
 • ป้ายจำกัดความสูง
ป้ายกำหนดทิศทางจราจร
 • ป้ายกำหนดทิศทางจราจร
 • ป้ายให้เดินรถชิดซ้าย (หรือขวา)
 • ป้ายให้รถเดินทางเดียว
 • ป้ายให้รถเลี้ยว
 • ป้ายวงเวียน
ป้ายอื่นๆ
 • ป้ายสุดเขตบังคับ

บทที่ 3 ป้ายเตือน

ความมุ่งหมายของป้ายเตือน
การใช้ป้ายเตือน
ลักษณะของป้ายเตือน
ระยะติดตั้งป้ายเตือน
ป้ายเตือนเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
แบบมาตรฐานของป้ายเตือน

 • ป้ายเตือนทางโค้ง
 • ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบ
 • ป้ายเตือนทางโค้งกลับ
 • ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบ
 • ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว
 • ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า
 • ป้ายเตือนทางแยก
 • ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า
 • ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
 • ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟ
 • ป้ายเตือนช่องจราจรลดลง
 • ป้ายเตือนทางแคบลง
 • ป้ายเตือนสะพานแคบ
 • ป้ายเตือนช่องลอดต่ำ
 • ป้ายเตือนสะพานเปิดได้
 • ป้ายเตือนทางลื่น
 • ป้ายเตือนรถกระโดด
 • ป้ายเตือนทางขรุขระ
 • ป้ายเตือนทางร่วน
 • ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน
 • ป้ายเตือนทางลงลาดชัน
 • ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า
 • ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่
 • ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง
 • ป้ายเตือนทางร่วม
 • ป้ายเตือนคนข้ามทาง
 • ป้ายโรงเรียนระวังเด็ก
 • ป้ายเตือนระวังสัตว์
 • ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่
 • ป้ายเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
 • ป้ายเตือนอุบัติเหตุข้างหน้า
 • ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
 • ป้ายเตือนเขตชุมชน
 • ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง
 • ป้ายเตือนแนวทาง
 • ป้ายเตือนความเร็ว
 • ป้ายเตือนเขตห้ามแซง
 • ป้ายเสริมป้ายเตือน
 • ป้ายเตือนข้อความที่กลับรถข้างหน้า

บทที่ 4 ป้ายแนะนำทั่วไป

ความมุ่งหมายของป้ายแนะนำทั่วไป
การใช้ป้ายแนะนำทั่วไป
ลักษณะของป้ายแนะนำทั่วไป
ขนาดของป้ายแนะนำทั่วไป
ตัวเลขและตัวอักษร
จำนวนข้อความ
เครื่องหมายลูกศร
ระบบหมายเลขทางหลวง
ป้ายหมายเลขทางหลวง
ป้ายชุด

 • ป้ายชุดทางหลวงเดิม
 • ป้ายชุดทางหลวงเข้าเมือง
 • ป้ายชุดทางหลวงเลี่ยงเมือง
 • ป้ายชุดทางหลวงเปลี่ยนทิศทาง
 • ป้ายชุดระบุทิศทาง
 • ป้ายชุดไป

ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
ป้ายบอกระยะทาง
ป้ายชี้ทาง และป้ายชื่อถนน
ป้ายแนะนำ แสดงป้ายชุดต่างๆ
ป้ายบอกสถานที่

 • ป้ายบอกชื่อแม่น้ำลำคลอง
 • ป้ายบอกเขต
 • ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน

ป้ายแสดงข้อมูลและบริการ

 • ป้ายแสดงตำแหน่งของทางข้าม
 • ป้ายแสดงด่านชั่งน้ำหนัก
 • ป้ายแสดงที่พักริมทาง
 • ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
 • ป้ายแสดงสถานที่แหล่งท่องเที่ยว
 • ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณ ประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน
 • ป้ายแสดงโรงพยาบาล

ป้ายทางจักรยาน
ป้ายจักรยานชิดซ้าย
ป้ายจราจรในเขตเทศบาล สุขาภิบาล และย่านชุมชนอื่นๆ

 • ป้ายหมายเลขทางหลวง
 • ป้ายลูกศรระบุทิศทาง

ป้ายกลับรถ
ป้ายแสดงตำแหน่งที่กลับรถ

บทที่ 5 ป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษ

ทางหลวงพิเศษตามข้อกำหนด
สีป้ายแนะนำ
ตัวอักษรและตัวเลข
เครื่องหมายลูกศร
การใช้ชื่อจุดหมายปลายทาง
แบบป้ายแนะนำ

 • ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
 • ป้ายเลขทางแยก
 • ป้ายบนทางต่อเชื่อม
 • ป้ายบนทางตัด
 • ป้ายชี้ทางออก
 • ป้ายจุดแยก
 • ป้ายจุดแยกแขวนสูง

วัสดุ คุณภาพของวัสดุ
เสา
การให้แสงสว่าง
แผ่นสะท้อนแสง
การสะท้อนแสง

ภาคผนวก


ร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่องมาตรฐานเครื่องหมายจราจร

โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่ง
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ฉบับปีพ.ศ.2546
คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย
1. คู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจร ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย คู่มือจำนวน 3 เล่ม ได้แก่
เล่มที่ 1 คู่มือและมาตรฐานป้ายจราจร
เล่มที่ 2 คู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เล่มที่ 3 คู่มือและมาตรฐานสัญญาณไฟจราจร
2. คู่มือเครื่องหมายจราจรฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย คู่มือจำนวน 7 เล่ม ได้แก่
เล่มที่ 1 คู่มือโครงสร้างรองรับเครื่องหมายจราจร
เล่มที่ 2 คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องหมายจราจร
เล่มที่ 3 คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก
เล่มที่ 4 คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจรบริเวณทางโค้ง
เล่มที่ 5 คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เล่มที่ 6 คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจรบริเวณทางข้ามถนนย่านชุมชนเมือง
เล่มที่ 7 คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจรบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา
3. เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย คู่มือจำนวน 8 เล่ม ได้แก่
เล่มเกริ่นนำ เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับคู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจร  ดูรายละเอียด
เล่มที่ 1 เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับโครงสร้างรองรับป้ายและสัญญาณไฟจราจร
เล่มที่ 2 เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องหมายจราจร
เล่มที่ 3 เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก
เล่มที่ 4 เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบริเวณทางโค้ง
เล่มที่ 5 เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เล่มที่ 6 เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบริเวณทางข้ามถนนย่านชุมชนเมือง
เล่มที่ 7 เอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา


รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (SPECIFICATION FOR ROAD MARKING) - การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียนข้อความ (ตุลาคม 2545)


ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน
 • หน้าที่ของผู้รับจ้างในการจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ
 • การปฏิบัติของผู้รับจ้างก่อนเริ่มทำงาน
 • การเตรียมพื้นที่ วัสดุ และขั้นตอนการดำเนินงาน
 • การตรวจรับผลงานจ้าง
 • การคืนหลักประกันสัญญา
 • การจราจรระหว่างการทำงานจ้าง
 • การขนย้ายสิ่งกีดขวางการดำเนินงาน
 • การตกแต่งก่อนการส่งมอบงานครั้งสุดท้าย
 • อำนาจของผู้ควบคุมงาน
 • การประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
 • การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างรายอื่น
 • การปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม จัดทำทดแทนหรือจัดทำใหม่
 • ขอบเขตของความคลาดเคลื่อนในรูปแบบที่ยอมให้

ข้อกำหนดคุณสมบัติ

 • วัสดุ
 • เครื่องจักรกลและเครื่องมือในการทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 • เกณฑ์กำหนดคุณลักษณะเครื่องหมายจราจรรายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (SPECIFICATION FOR ROAD MARKING) - การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียนข้อความ (กรกฏาคม 2551) 
ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน
 • หน้าที่ของผู้รับจ้างในการจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ
 • การปฏิบัติของผู้รับจ้างก่อนเริ่มทำงาน
 • การเตรียมพื้นที่ วัสดุ และขั้นตอนการดำเนินงาน
 • การตรวจรับผลงานจ้าง
 • การคืนหลักประกันสัญญา
 • การจราจรระหว่างการทำงานจ้าง
 • การขนย้ายสิ่งกีดขวางการดำเนินงาน
 • การตกแต่งก่อนการส่งมอบงานครั้งสุดท้าย
 • อำนาจของผู้ควบคุมงาน
 • การประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
 • การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างรายอื่น
 • การปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม จัดทำทดแทนหรือจัดทำใหม่
 • ขอบเขตของความคลาดเคลื่อนในรูปแบบที่ยอมให้

ข้อกำหนดคุณสมบัติ

 • วัสดุ
 • เครื่องจักรกลและเครื่องมือในการทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 • เกณฑ์กำหนดคุณลักษณะเครื่องหมายจราจรคู่มือการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางแยก ฉบับปี พ.ศ. 2546 (สิงหาคม 2546)


 


คู่มือการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางแยก ฉบับปี พ.ศ. 2552 (กันยายน 2552)
บทที่ 1.  บททั่วไป
   1.1 ความมุ่งหมายของป้ายจราจร
   1.2 หลักการปฏิบัติโดยทั่วไป
   1.3 การติดตั้ง

บทที่ 2. ประเภทของป้ายจราจรบริเวณทางแยก
   2.1 ป้ายหยุด
   2.2 ป้ายเตือน
   2.3 ป้ายแนะนำ
   2.4 ป้ายชุด

บทที่ 3. ป้ายจราจรมาตรฐานสูง
   3.1 ประเภทของทางหลวงที่ติดตั้งป้ายจราจรมาตรฐาน   สูง                                                                    

   3.2 หลักเกณฑ์การติดตั้งป้ายจราจรมาตรฐานสูงชนิดแขวนสูง
   3.3 รายละเอียดบนแผ่นป้าย
   3.4 ป้ายจราจรมาตรฐานสูงชุดทางแยก
   3.5 Testing

บทที่ 4. การกำหนดชื่อจุดหมายปลายทาง
   2.1 ประเภทของจุดควบคุม
   2.2 การกำหนดชื่อจุดหมายปลายทางในแผ่นป้ายจราจร
   2.3 การจัดเรียงชื่อจุดหมายปลายทางบนแผ่นป้าย
   2.4 ป้ายชุด                                                               
บทที่ 5. การติดตั้งป้ายจราจรบนทางแยก
   
5.1 หลักการทั่วไป
   5.2 การติดตั้งป้ายชุดทางแยก กรณีเป็นทางแยกระดับเดียวกัน
   5.3 การติดตั้งป้ายชุดทางแยก กรณีเป็นทางแยกต่างระดับ

ภาคผนวก ก รูปแบบการติดตั้งป้ายชุดทางแยก กรณีเป็นทางแยกระดับเดียวกัน

ภาคผนวก ข รูปแบบการติดตั้งป้ายชุดทางแยก กรณีเป็นทางแยกต่างระดับ

ภาคผนวก ค แบบมาตรฐานป้ายจราจรแบบแขวนสูง

ภาคผนวก ง องค์ประกอบพื้นฐานในการกำหนดระยะหรือตำแหน่งของป้ายจราจร

ภาคผนวก จ ตัวอย่างปัญหาการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณทางแยกที่ไม่ถูกต้อง

ภาคผนวก ฉ หลักเกณฑ์การสะกดภาษาอังกฤษตามราชบัณฑิตยสถานข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปสำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง (GENERAL SPECIFICATION FOR STREET LIGHTING) (มกราคม 2522)1.  General

   1.1 Description
   1.2 Responsibility for Design and Materials
   1.3 Compliance with Manufacture’s Specifications
   1.4 Maintenance Period
   1.5 Electricity Supply
   1.6 Definitions


2. Materials and Equipment

   2.1 Lanterns
   2.2 Wiring and Switching
   2.3 Columns and Brackets
   2.4 High Mast Lighting
   2.5 Protection Against Corrosion
      2.5.1 Paining
      2.5.2 Galvanizing


3. Construction Methods

   3.1 Excavation and Reinstatement
   3.2 Concrete Work
   3.3 Conduit, Fittings and Boxes
   3.4 Pull boxes or Junction Boxes
   3.5 Testing


4. Measurement
5. Payment
6. Information to be Supplied by Bidder
7. Other details
8. ข้อแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ของการไฟฟ้านครหลวง
9. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างต่อสาธารณูปโภค
10.ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างในช่วงการบำรุงรักษา (เพิ่มเติมข้อ 1.4)ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปสำหรับงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง(GENERAL SPECIFICATION FOR ROAD TRAFFIC SIGNALS AND FLASHING TRAFFIC SIGNALS (มกราคม 2523)


1.General
          
   1.1 Description
   1.2 Patents
   1.3 Responsibility for Design and Materials
   1.4 Compliance with Manufacturer’s Specifications
   1.5 Maintenance period   
   1.6 Mains and Services   
   1.7 Electricity Supply
   1.8 Definition

2. Materials and Equipment

   2.1 Signal Face 
   2.2 Optical Systems
   2.3 Lenses
   2.4 Reflectors
   2.5 Lamp holders
   2.6 Lamps
   2.7 Wiring
   2.8 Posts
   2.9 Painting
   2.10 Detectors
   2.11 Controller
          2.11.1 Controller for Traffic Signals
          2.11.2 Flash Control Unit (for Flashing Traffic signals Only)

3. Design Principles

   3.1 The sequence of aspects on any one signal face
   3.2 Sitting of signals
         3.2.1 Height of signal
         3.2.2 Direction of beam
   3.3 Stop Lines
   3.4 Detectors
   3.5 Phases
   3.6 Filter Signals
   3.7 Clearance Period
   3.8 Linked Systems
   3.9 Signal Timing


4. Construction Method

   4.1 Excavation and Reinstatement
   4.2 Concrete Work
   4.3 Conduits, Fittings and Boxes
   4.4 Pull Boxes


5. Testing
6. Measurement
7. Paymentมาตรฐานป้ายจราจร ชุดที่1


 

 
คำนำ
 • การใช้ขนาดป้าย
 • การจัดระยะตัวอักษรไทย
 • การจัดระยะตัวเลข 
 • การจัดระยะตัวอักษรอังกฤษ มาตรฐานป้ายจราจร ชุดที่ 2 

 
 • การใช้ขนาดป้าย

 
วิธีการตีเส้นห้ามแซงบริเวณทางโค้งราบและทางโค้งตั้ง

 


 • วิธีการตีเส้นห้ามแซง บริเวณทางโค้งราบและทางโค้งตั้ง

ข้อกำหนดไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม.1. ข้อกำหนดทั่วไป
2. องค์ประกอบของโครงสร้าง
3. คุณสมบัติของวัสดุและจานแสง
4. รายละเอียดค่างานต้นทุน และค่างานประเมิน
 แบบแนะนำมาตรฐานการเฉพาะหน้า  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ


 

 • แบบแนะนำมาตรการเฉพาะหน้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
 • มาตรการเฉพาะหน้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
 • รายประมาณราคาค่างานเบื้องต้นงานปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ
 • รูปแบบการติดตั้ง Rumble Strips
 • รูปแบบการติดตั้ง Rumble Strips บริเวณจุดตัดทางแยก  คำแปลข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง


 

 

1. ข้อกำหนดทั่วไป 

 • ลักษณะงาน
 • สิทธิบัตร 
 • ความรับผิดชอบในการออกแบบและวัสดุ
 • การตรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
 • ช่วงบำรุงรักษา
 • ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อสาธารณูปโภค
 • การต่อไฟฟ้า
 • นิยาม

2.วัสดุและอุปกรณ์

 • โคมสัญญาณไฟ (Signal Face) 
 • ดวงโคม (Optical System) 
 • เลนส์ (Lens) 
 • รีเฟลคเตอร์ (Reflector) 
 • ขั้วหลอด (Lampholder) 
 • หลอด (Lamp)
 • การเดินสายไฟ (wiring) 
 • เสา (Post)
 • การทาสี (Painting)
 • ดีเทคเตอร์ (Detector)
 • เครื่องควบคุม () มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขสำหรับป้ายจราจร (พ.ศ.2521)


 

คำนำ 

1.
 ตัวอย่างแสดงการจัดระยะตัวอักษรและตัวเลข
2. ตารางการจัดระยะตัวอักษรไทย 
3. ตารางการจัดระยะตัวเลข   
4. ตารางการจัดระยะตัวอักษรอังกฤษ มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขสำหรับป้ายจราจร   (ฉบับปีพ.ศ. 2526)


 

 

มาตรฐานตัวอักษรสำหรับป้ายจราจร อักษรโรมัน           และอักษรไทย


 

 


ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้งเครื่องหมายปุ่ม         บนผิวจราจร


 

 คำนำ

1. เหตุผลและความจำเป็น
2. มาตรฐานการติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร

 • การติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจรในช่วงทางตรง
 • การติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจรในช่วงทางโค้ง
3. รูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร
 • การติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจรสำหรับเส้นแบ่งทิศ ทางจราจร (Center Line)
 • การติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนเกาะกลางแบบแถบสี (Flush Median)
 • การติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจรสำหรับเส้นแบ่งช่องจราจรแส้นขอบทาง
 • การติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจรบริเวณหัวเกาะ (Channellzing Island) คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนระหว่างการก่อสร้าง 


คำนำ

1. วัตถุประสงค์
2. การกำหนดระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
    ระหว่างการก่อสร้าง
    2.1 การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง
    2.2 แบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนระหว่าง
         การก่อสร้าง

     2.2.1 ประเด็นทั่วไป
 • เขตพื้นที่ก่อสร้าง
 • การเลี้ยวและการผายความกว้าง (Tapers) ของช่องจราจรระหว่างการก่อสร้าง
 • ความปลอดภัยในการมองเห็น
 • อุปกรณ์กันชนและความปลอดภัยในเวลากลางคืน

     2.2.2 การจราจร

 • การควบคุมการจราจร
 • การควบคุมความเร็ว

     2.2.3 อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

 • ป้ายจราจร
 • เครื่องหมายจราจร
 • สัญญาณไฟจราจร

3. พื้นผิวถนน
4. ชุมชนสองข้างทาง คนเดินเท้า คนขับขี่รถจักรยานและ คนขับขี่รถจักรยานยนต์

ภาคผนวก

 • คำสั่งกรมทางหลวงที่51/2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
 • รายนามผู้เข้าร่วมระดมความคิด
 • เอกสารอ้างอิง  • คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนน                   ที่เปิดให้บริการแล้ว


   คำนำ

  1. วัตถุประสงค์
  2. ลักษณะทั่วไปของถนนที่ปลอดภัย
  3. การกำหนดระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่
      เปิดให้บริการแล้ว
      3.1 การตรวจสอบทางกายภาพของถนน
      3.2 การตรวจสอบสิ่งอำนวยความปลอดภัย
  4. แบบตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว


  ภาคผนวก

  เอกสารแนบ