กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
 รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2549
    10 พฤศจิกายน 2553
ปี 2549
        ธันวาคม 2549
        พฤศจิกายน 2549
        ตุลาคม 2549
        กันยายน 2549
        สิงหาคม 2549
        กรกฎาคม 2549
        มิถุนายน 2549
        พฤษภาคม 2549
        เมษายน 2549
        มีนาคม 2549
        กุมภาพันธ์ 2549
        มกราคม 2549


N/A ไม่มีข้อมูลการประชุมผู้ไม่มีสิทธิ์เสนอราคา