กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2558
    7 มกราคม 2559


วันที่
เรื่อง
หมายเหตุ

25 ธ.ค. 58

รายชื่อผู้รับเหมางานก่อสร้างและงานบำรุงทางที่ไม่มีสิทธิเสนอราคา


ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง17 ธ.ค. 58

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชั้นพิเศษ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง16 พ.ย. 58

รายชื่อฯผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางรายชื่อฯผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานรายชื่อฯผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางรายชื่อผู้รับเหมางานก่อสร้างและงานบำรุงทางที่ได้รับคืนสิทธิเสนอราคาเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทางแปรสภาพนิติบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
16 ต.ค. 58

รายชื่อผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางที่ไม่มีสิทธิเสนอราคา
30 ก.ย. 58

รายชื่อฯผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางรายชื่อฯผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


รายชื่อฯผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางรายชื่อผู้รับเหมางานก่อสร้างและงานบำรุงทางที่ไม่มีสิทธิเสนอราคาถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง
23 ก.ย. 58

รายชื่อฯที่ไม่มีสิทธิเสนอราคาถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทางแก้ไขประกาศรายชื่อฯที่ไม่มีสิทธิเสนอราคา9 ก.ย. 58

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางแปรสภาพนิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง6 ส.ค. 58

ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง
5 ส.ค. 58

รายชื่อฯ ที่ไม่มีสิทธิเสนอราคาถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
3 ส.ค. 58

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง26 มิ.ย. 58

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง

2 มิ.ย. 58

ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


รายชื่อผู้รับเหมางานก่อสร้างและงานบำรุงทางที่ไม่มีสิทธิเสนอราคา27 พ.ค. 58

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษ


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง1 พ.ค. 58

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางรายชื่อผูุ้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางที่ไม่มีสิทธิเสนอราคาแปรสภาพนิติบุคคล ผูุ้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง2 เม.ย. 58

แก้ไขรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง3 มี.ค. 58

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง

3 ก.พ. 58

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง

7 ม.ค. 58

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง