กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2557
    14 สิงหาคม 2558


วันที่
เรื่อง
หมายเหตุ

26 ธ.ค. 57

การพิจารณาเอกสารยื่นจดทะเบียนของผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง

*ประกาศฯ
24 ธ.ค. 57

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง2 ธ.ค. 57

เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง (เพิ่มเติม)6 พ.ย. 57

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางแปรสภาพนิติบุคคล ผูุ้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง16 ต.ค. 57

แก้ไขรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง


13 ต.ค. 57

ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง (ก.ค.54)ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง (ส.ค.54)ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง (ก.ย.54)

10 ก.ย. 57

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างบำรุงทาง


2 ก.ย. 57

การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจดใหม่ ต่อทะเบียน เลื่อนชั้นฯ

*ประกาศฯ
1 ก.ย. 57

ถอดถอนรายชื่อผู้มีรับเหมาฯ ที่ครบกำหนดอายุการจดทะเบียน 3 ปี29 ส.ค. 57

กำหนดเวลายื่นขอต่อทะเบียนของผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง

*ประกาศฯ


28 ก.ค. 57

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชั้นพิเศษ


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


แปรสภาพนิติบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง27 พ.ค. 57

ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


23 พ.ค. 57

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชั้นพิเศษ


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง28 เม.ย. 57

ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง23 เม.ย. 57

เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


แปรสภาพนิติบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง