กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี 2561
    25 ธันวาคม 2561

วันที่
เรื่อง
หมายเหตุ

25 ธ.ค. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางแปรสภาพผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
26 พ.ย. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางแปรสภาพผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
19 ต.ค. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง
14 ก.ย. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง


แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง
13 ก.ย. 61

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง (โอนสิทธิครอบครองเครื่องจักรฯ)
17 ส.ค. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
16 ส.ค. 61

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง
3 ก.ค. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง
4 มิ.ย. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
18 พ.ค. 61

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชั้นพิเศษ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


แปรสภาพนิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
15 พ.ค. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
25 เม.ย. 61

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชั้นพิเศษ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


แปรสภาพนิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
5 เม.ย. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
20 มี.ค. 61

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชั้นพิเศษ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


แปรสภาพนิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
12 มี.ค. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
19 ก.พ. 61

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชั้นพิเศษ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
13 ก.พ. 61

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชั้นพิเศษ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


แปรสภาพนิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทางรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
23 ม.ค. 61

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างชั้นพิเศษ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทางรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพานรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง
22 ม.ค. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
4 ม.ค. 61

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง