ประกาศกรมทางหลวง
 ประกาศกรมทางหลวงล่าสุด
    4 สิงหาคม 2560

  ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
 
      1.ถอดถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
      2.รายชื่อผู้รับเหมางานก่อสร้างและงานบำรุงทางที่ไม่มีสิทธิเสนอราคา