ประกาศกรมทางหลวง
 ประกาศกรมทางหลวงล่าสุด
    23 มีนาคม 2561

  ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 5 เมษายน 2561
 


1.รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง
2.รายชื่อมีผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง