ประกาศกรมทางหลวง
 ประกาศกรมทางหลวงล่าสุด
    20 มกราคม 2563
           ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

      1. รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง 
      2. รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง