ข่าวสาร/กิจกรรม
 เพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารงานจดทะเบียนผู้รับจ้าง
    7 กุมภาพันธ์ 2562
-ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
-ผลการพิจารณาผู้ไม่มีสิทธิเสนอราคา
-ข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนผู้รับจ้าง