ข่าวสาร/กิจกรรม
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
    16 ธันวาคม 2559
1.โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง

2.โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางของกรมทางหลวง

3.โครงการศึกษาหลักเกณฑ์และเหตอันควรในการพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

4.โครงการพัฒนาการจดทะเบียนผู้รับเหมาด้วยระบบดิจิทัลแบบบูรณาการ ระยะที่1 (ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา)

5.โครงการศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพาน และงานบำรุงทางของกรมทางหลวง

6.โครงการจัดทำข้อมูลรายละเอียดปริมาณวัสดุ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี 2015 (revision) ระยะที่ 1

7.โครงการจัดทำข้อมูลรายละเอียดปริมาณวัสดุตามแบบมาตรฐานนกรมทางหลวง ปี 2015 (revision) ระยะที่ 2 (I-Grider Bridge)